Stick Tricks

Rechts-, Linkshänder sowie Open Handed Right & Left :)

" Dreieck - Kreuz " (Frontal - Perspektive)

" Dreieck - Kreuz " (Ego - Perspektive)

" Dreieck - Kreuz Spin " (Ego - Perspektive)

" 360° Spin - Dreieck - Kreuz " (Ego - Perspektive)

" Twentyfive " (Ego - Perspektive)

" Stick Combo I " (Ego - Perspektive)

" 360 " (Ego - Perspektive)

" Fun " (Ego - Perspektive)

" Stick Combo II " (Ego - Perspektive)

" Trick " (Frontal & Ego - Perspektive)

" 1 - 2 Special Spin (Signature Trick) "